Bibliography

 • Aerts, Remieg,’Een staat in verbouwing. Van Republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-1848′. In: Remieg Aerts, Herman de Liagre Bohl, Piet de Rooy en Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990. Nijmegen: SUN, 2004 (4nd ed.), 43-60.
 • Albach, Ben, Helden, draken en comedianten. Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de Franse tijd. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1956.
 • Anderson, Benedict, Imagined communities: reflection on the origins and spread of nationalism London: Verso, 1991 (2nd ed.).
 • Bank, J.Th.M., Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw. ‘s-Gravenhage: SDU, 1990.
 • Beller, Manfred and Leerssen, Joep (Eds.), Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam / New York: Rodopi, 2007.
 • Berg, Willem van den & Couttenier, Piet, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
 • Blaas, P.B.M., ‘Tollens en de vaderlandse herinnering.’ P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving. Hilversum: Verloren, 2000, 46-58.
 • Colenbrander, H.T., Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1905-1922, 10 vols.
 • Davies, Robert Rees, ‘Nations and National Identities in the Medieval World: An Apologia’. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d’histoire contemporaine 34 (2004) 4, 567-579
 • Duits, Henk, ‘Vondel en de Vrede van Munster: ambivalente gevoelens’. In: De zeventiende eeuw (1997) 183-192
 • Duke, Alistair, ‘The Elusive Netherlands: The Questions of National Identity in the Early Modern Low Countries on the Eve of the Revolt’. In: Dissident Identities in the Early Modern Low Countries. Edited by Judith Polmann & Andrew Spicer. Farnham: Ashgate, 2009, 9-51.
 • Duke, Alistair, ‘In defence of the Common Fatherland. Patriotism and liberty in the Low Countries, 1555-1576′. In: Robert Stein & Judith Pollmann (Eds.), Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden / Boston: Brill, 2010, 217-240.
 • Flacke, Monika (ed.). Mythen der Nationen: ein Europäisch Panorama. München / Berlin: Koehler & A”melang, 1998.
 • Gier, J. de, “‘Den krijg is uitgebannen”. De Vrede van Munster in de poëzie’. In: Vrede, vrijheid, vaderland. Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster. Onder redactie van H.H. J. van As, C.R. van den Berg, R. Bisschop. Rotterdam: Vereniging Protestants Nederland, 1998, 150-171.
 • Haak, J.,Van Inlijving tot Bevrijding. Het Noorden van 1810-14′. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden. Onder redactie van J.A. van Houtte e.a. deel IX: Omwenteling, vereniging en scheiding 1795-1840. Zeist / Antwerpen: Uitgeversmaatschappij W. de Haan etc., 1980.
 • Hampton, Timothy, Literature and Nation in the Sixteenth Century: Inventing Renaisance France. Ithaca / London: Cornell UP, 2001.
 • Harline, C., Pamphlets, printing, and political culture. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987.
 • Van der Haven, K. van der, ‘Voorzichtige propaganda in twee Amsterdamse vredespelen’. In: De zeventiende eeuw 25 (2009) 1, 39-52.
 • Helmers, J.F., De Hollandsche natie. Editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van Hattum. Nijmegen: Vantilt, 2009.
 • Hobsbawm, E.J., Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge University Press, 1990.
 • Hoppenbrouwers, Peter, ‘The Dynamics of National Identity in the Late Middle Ages’. In: Robert Stein & Judith Pollmann (Eds.), Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden / Boston: Brill, 2010, 1-41.
 • Jensen, Lotte, ‘Helden en anti-helden. Vaderlandse geschiedenis op het Nederlandse toneel, 1800- 1848′. In: Nederlandse letterkunde (2006), 101-135.
 • Jensen, Lotte De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2008.
 • Jensen, Lotte, ‘Inleiding’. In: J.F. Helmers, De Hollandsche natie. Editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van Hattum Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2009, 9-85.
 • Jensen, Lotte ‘Verzetsliteratuur en nationale identiteit’. In: Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. Onder redactie van Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen en Tom Sintobin. Hilversum: Verloren, 2010 (Jensen 2010a, forthcoming).
 • Jensen, Lotte ‘Literature as Access to the Past. The Rise of Historical Genres in the Netherlands, 1800-1850′. In: Lotte Jensen, Joep Leerssen, Marita Mathijsen (eds.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation. Leiden: Brill, 2010, 127-146 (Jensen 2010b).
 • Jensen, Lotte, Leerssen, Joep, Mathijsen, Marita (Eds.), Free Access to the Past. Romanticism, cultural Heritage and the Nation. Leiden: Bril, 2010.
 • Joor, Johan, De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Neerland ten tijde van het Koninkrijk Holand en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1808-1813). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2000.
 • Kloek, J.J., ‘Vaderland en letterkunde, 1750-1800′. In: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999, 237-274.
 • Kloek, J.J. & Mijnhardt, W., 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Met medewerking van Eveline Koolhaas-Grosfeld. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.
 • Koolhaas-Grosfeld, Eveline, De ontdekking van de Nederlander in woord en beeld rond 1800. Zwolle: Waanders, 2010.
 • Knuttel, W.P.C., Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Herdruk, met handgeschreven verbeteringen, aanvullingen en varianten. Met een inleidend essay en een handleiding voor de gebruiker door Dr. H. van der Hoeven. Utrecht: HES publishers, 1978.
 • Koopmans, J. (Ed), Bloemlezing uit de ‘Vrijheids’-litteratuur van ± (1810-1813). Uitgegeven en van toelichtingen en verklarende aantekeningen voorzien door J. Koopmans. Groningen: J.B. Wolters, 1913.
 • Kruif, J. de, Meijer Drees, M, and Salman, J. (Eds.), Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900. Hilversum: Verloren, 2006.
 • Kruseman, A.C., De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zn., 1889.
 • Lademacher, Horst and Groenveld, Simon (hg.), Krieg und Kultur. Die Rezeption von Krieg und Frieden in der Niederländischen republik und im Deutschen Reich 1568-1648. Münster / New York / München / Berlin: Waxmann, 1998.
 • Leerssen, Joep, ‘The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey’. In: Poetics Today 21 (2000) 2, 267-292.
 • Leerssen, Joep, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890. Nijmegen: Vantilt, 2006.
 • Leerssen, Joep, ‘Imagology: History and method’. In: Beller, Manfred and Leerssen, Joep (Eds.), Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam / New York: Rodopi, 2007, 17-32.
 • Leerssen, Joep, National Thought in Europe. A Cultural History in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008 (2nd ed).
 • Meijer Drees, Marijke, Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997.
 • Meijer Drees, Marijke,’Vechten voor het vaderland in de literatuur, 1650-1750.’ In: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999, 109-142.
 • Nederlandse Bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, ‘s-Gravenhage / Houten 1993, 2 dln. Onnekink, David (Ed.), War and religion after Westphalia, 1648-1713. Series: Politics and culture in North-Western Europe 1650-1720. Aldershot: Ashgate, 2009.
 • Peterson, Brent O., History, Fiction, and Germany: Writing the Nineteenth-Century Nation. Detroit: Wayne State University Press, 2005.
 • Pollmann, Judith and Spicer, Andrew (Eds.), Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke. Leiden/Boston: Brill, 2009.
 • Roche, Emile, La censure en Hollande pendant la domination française (9 juillet 1810-16 novembre 1813). ‘s-Gravenhage / Parijs: D.A. Daamen / Arnette, 1923.
 • Rodriguez Perez, Yolanda, ‘Propagande en persuasio in proza en poëzie. Spaanse pamfletten over de Tachtigjarige Oorlog’. In: Kruif, J. de, Meijer Drees, M, and Salman, J. (Eds.), Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900. Hilversum: Verloren, 2006, 169-179.
 • Rosendaal, Joost (Ed.), Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798: de eerste grondwet van Nederland. Nijmegen: Vantilt, 2005.
 • Saakes, A.B, Naamlijst van Nederduitsche boeken […], in ons vaderland uitgekomen. Amsterdam: Saakes, 1794-1855.
 • Sas, N.C.F. van, ‘Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland, 1770-1813.’ In: Tijdschrift voor geschiedenis 102 (1989), 471-495.
 • Sas (Ed.), N.C.F., Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999, 237-274.
 • Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.
 • Scheurleer, Van varen en vechten. Verzen van tijdgenoten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1914.
 • Schwyzer, Philip. Literature, nationalism, and memory in early modern England and Wales. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 • Slechte, Henk, ‘Niederlande. Durch eigene holländische Kunst angeregt, fühle ich daß ich Holländer bin’. In: Mythen der Nationen: ein Europäisch Panorama. Herausgegeben von Monika Flacke. München / Berlin: Koehler & Amelang 1998, 223-247.
 • Smith, Anthony D., The cultural foundations of nations. Hierarchy, Convenant, and Republic. Malden: Blackwell Publishing, 2008.
 • Smits-Veldt, M.B., ‘De viering van de Vrede van Munster in Amsterdam: de dichters Geeraardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie’. In: De zeventiende eeuw (1997), 193-200.
 • Spies, Marijke, ‘De Vrijheid in de Olyf- Krans der Vreede (1649)’. In: De zeventiende eeuw (1997), 201-208.
 • Stanzel, F.K., ‘Der literarische Apsekt unserer Vorstellungen vom Charakter fremde Völker’. Anzeiger der ?sterreichischen Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Klasse 111 (1974), 63-82.
 • Stein, Robert and Pollmann, Judith (Eds.), Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden / Boston: Brill, 2010.
 • Vooys, C.G.N. de, Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1945.
 • Tracy, James D., The Founding of the Dutch Republic. War, Finance, and Politics in Holland, 1572-1588. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Groningen: Wolters, 1903-1907, 2 vols.
 • Zuilen, Vincent van, ‘The politics of dividing the nation. News pamhlets as a vehicle of ideology and national consciousness in the Habsburg Netherlands (1585-1609)’. In: J.W. Koopmans (ed.), News and politics in early modern Europe. Leuven: Peeters, 2005, 61-79.
Advertisements